Search Result of "Pol Rakthong"

About 2 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการลดน้ำหลากสูงสุดในลุ่มน้ำชีตอนบน โดยใช้อ่างเก็บน้ำด้วยแบบจำลอง HEC-HMS

ผู้เขียน:Imgสวัสดิ์ หาญกุดตุ้ม

ประธานกรรมการ:ImgPol Rakthong

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดสรรน้ำในระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL3 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgทองเหมาะ พลเสน

ประธานกรรมการ:ImgPol Rakthong

กรรมการวิชารอง:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)