Search Result of "Podoscope"

About 6 results
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า (Podoscope) (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

ที่มา:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาและสร้างเครื่องวัดการกระจายน้ำหนักที่เท้า (Podoscope)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการร่วมสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ครั้งที่ 8

หัวเรื่อง:ระบบวิเคราะห์ฝ่าเท้าจากรูปถ่ายดิจิตอลของรอยฝ่าเท้าเพื่อการวินิจฉัยโรคเท้าแบน

Img

Researcher

นางสาว เพ็ญพรรณ ใช้ฮวดเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:Image Processing

Resume