Search Result of "Plyometrics"

About 7 results
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:ผลของรูปแบบการฝึกพลัยโอเมตริกระยะเวลา 6 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดของนักกีฬาฟุตบอลเพศชาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการฝึกพลังโอเมตริกบริเวณส่วนบนของร่างกายระยะเวลา 4 สัปดาห์ที่มีต่อความเร็วและสมรรถภาพแอนแอโรบิกในนักกีฬาวิลแชร์เพศชาย

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกความเร็วที่มีต่อพลัง สูงสุดแบบไม้ใช้ออกซิเจนในนักกีฬาฮอกกี้

ผู้เขียน:Imgหนึ่งฤทัย สระทองเวียน

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พลัยโอเมตริกบนบกและใสน้ำที่มีความลึกต่างกัน ต่อพลังของกล้ามเนื้อขา

ผู้เขียน:Imgคุณัตว์ พิธพรชัยกุล

ประธานกรรมการ:Imgเจริญ กระบวนรัตน์*

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. จักรพงษ์ ขาวถิ่น, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการออกกำลังกาย

Resume