Search Result of "Plant molecular genetics"

About 3 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าวเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Protein degradation, Autophagy, Plant molecular genetics, cell wall biosynthesis

Resume