Search Result of "Plant Biodiversity"

About 16 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การใช้โปรตีนไฮโดรไลเซตจากหนอนไหมอีรี่ (Philosamia ricini, Boisd) ทดแทนปลาป่นในอาหารปลาดุกลูกผสม (Clarias macrocepharus x Clarias gariepinus)

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ระบบฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของพรรณไม้น้ำและบัวประดับในอุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:IRD/France

หัวเรื่อง:การศึกษาสารธรรมชาติจากพืชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อควบคุมมาลาเรียและไข้เลือดออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว หทัยรัตน์ โชคทวีพาณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานพืช, พืชสมุนไพร, ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายทางพันธุกรรม, ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการ

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Internet-Based Development of Medicinal Plants Geospatial System in Phu Phan Forest Complex: Northeastern Thailand)

ผู้เขียน:ImgRutchanee Chantraket, ImgPornchai Uttaruk, ImgUsa Klinhom, ImgDavid L. Skole, ImgJay H. Samek, ImgOscar Castaneda

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This new work developed tools for the management and protection of medicinal plants or herbs in their native habitat in the Phu Phan forest complex, northeastern Thailand. The biological diversity of medical plants was analyzed as well as their distribution and status, and a geoinformatics database was developed including distribution maps to be used for the management of medicinal plants in the Phu Phan forest complex, based on the Local Biodiversity Survey and Data Collection Project conducted by the Ministry of Natural Resources and Environment from July 2006 to January 2009. The 49 permanent sampling plots were established in four provinces. The survey data were used to develop a database for plant management and the ArcGIS 10 Desktop and ArcGIS 10 for Server software packages developed by ESRI were used to develop the geoinformatics database. As a result, the Internet-based Geoinformatics Database of Thai Medicinal Plants has been established as a reference center covering 429 medicinal plant species belonging to 102 families. Of these species, 50 were in the family Leguminosae and Shorea obtusa Wall. ex Blume was the most dominant species with the highest importance value index. The Shannon-Wiener species index, species diversity index and evenness index were 3.8377, 46.42 and 0.7390, respectively, with 16 species classified on the International Union for Conservation of Nature Red List of Threatened Species. The geospatial database consisted of 32 layers of basic, environmental and survey data, which can be accessed via the Internet to search for large trees and medicinal plants. The database details of plants include scientific names, common names, local names, morphological characteristics, ethno-medicinal properties, other uses, references, images and distribution maps. The results of this study can be used as basic information and as a model for developing other tools for further planning and management of medicinal plants including their habitat in other regions of Thailand.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 048, Issue 2, Mar 14 - Apr 14, Page 227 - 240 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์อภิมานพฤติกรรมการอนุรักษ์ของผู้ใช้ประโยชน์พื้นที่คุ้มครอง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา, สภาพแวดล้อมของสัตว์เลี้ยง

Resume

Img

Researcher

ดร. สมชัย จันทร์สว่าง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธ์, การจัดการของเสียจากสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย วิสัย คงแก้ว

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ) คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:ประมง

Resume

Img

Researcher

ดร. ทัศนีย์ บุญประคอง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อมศึกษา, สิ่งแวดล้อมสาธารณสุข

Resume

Img

Researcher

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสำรวจทรัพยากรพืชสวน การรวบรวมและอนุรักษ์พันธุ์กรรมของพืชสวน, อนุกรมวิธานพืชสวนและเครื่องเทศ ผักพื้นบ้าน, ความหลากหลายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชสวนเขตร้อน

Resume