Search Result of "Pla-ra"

About 30 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Screening of Halophilic Bacteria and Product Characteristic from Salty-Fermented Fish (Pla-ra)

ผู้แต่ง:ImgMs.CHUENJIT CHANCHAROONPONG, Assistant Professor, Imgณหทัย พละกุล,

วารสาร:

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Fermented Fish Product (Pla-ra) from Marine Fish and Preservation)

ผู้เขียน:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก, Imgดร.จิราพร รุ่งเลิศเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณวิมล คล้ายประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางดวงเดือน วารีวะนิช

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Fermented fish products (Pla-ra) were produced from 4 species of marine fish. The results showed that Pla-ra from Rastrelliger neglectus and Rachycentron canadus with 25 percent and 30 percent salt added followed by fermenting at room temperature (28?C-30?C) for 18 months had the highest acceptability scores on color, odor and appearance by the organoleptic test. Preservation of those Pla-ra was studied by sterilizing the products, then packing into glass bottles, tin cans and retort pouches. The samples were determined by organoleptic test and compared with normal Pla-ra after being preserved for 6 months. The results showed that Pla-ra preserved in polyethylene plastic jar at room temperature had the highest acceptability. However, Pla-ra kept in a glass-bottles were more popular than Pla-ra kept in a tin cans and retort pouches.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 1, Jan 08 - Mar 08, Page 129 - 136 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

หัวเรื่อง:เปปไทด์ออกฤทธิ์ต้านความดันโลหิตสูงและกลไกการทำงานของเปปไทด์จากอาหารหมักท้องถิ่นไทย : ปลาร้าและถั่วเน่า

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล

Img

การประชุมวิชาการ

In vitro Antioxidant Activity of Peptide Fragments from Fermented Channa striata

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การคัดแยกแบคทีเรียแล็กติกและการนำไปใช้ประโยชน์เป็นกล้าเชื้อในการหมักปลาร้าปลาทะเล

ผู้เขียน:Imgชลันธร วิชาศิลป์

ประธานกรรมการ:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ฮีสตามีนและกลิ่นในระหว่างกระบวนการหมักปลาร้าข้าวคั่ว

ผู้เขียน:Imgอำนาจ ยอแสง

ประธานกรรมการ:Imgนางมยุรี จัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นงนุช รักสกุลไทย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุปาณี สนธิรัตน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบคเทอริโอซินจากแบคทีเรียกรดแล็กติกที่พบในปลาร้า

ผู้เขียน:Imgดร.พงษ์เทพ วิไลพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, ImgKenji Sonomoto, Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

Researcher

นาง ปราณิศา เชื้อโพธิ์หัก

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาง มัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาของผลิตภัณฑ์ประมง, จุลชีววิทยาทางทะเล, จุลชีววิทยาของน้ำเสีย

Resume

Img

Researcher

นาง ดวงเดือน วารีวะนิช

ที่ทำงาน:ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประมงและการแปรรูป

Resume

Img

Researcher

ดร. วิเชียร ลีลาวัชรมาศ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาหารหมักดองด้วยแลคติคแบคทีเรีย(Food Fermentation by lactic acid bacteria), โปรไบโอติก, ซีอิ๊ว, Molecular Genetic of lactic acid bacteria

Resume

Img

Researcher

ดร. อรไท สวัสดิชัยกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:ชีวเคมีคำนวนComputational Biochemistry, การศึกษาโครงสร้างแบบจำลองสามมิติของโปรตีนMolecular Modeling, การด๊อกกิ้งโมเลกุลMolecular Docking, การศึกษาแบบจำลองพลวัตโมเลกุลMolecular Dynamics Simulation, อาหารโปรตีน

Resume

Img

Researcher

นางสาว ชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยาอาหาร, การสุขาภิบาลอาหาร, ความปลอดภัยด้านอาหาร

Resume

12