Search Result of "Piyachomkwan, K."

About 97 results
Img

Researcher

ดร. เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

ที่ทำงาน:ฝ่ายพัฒนาเชิงธุรกิจ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของแป้ง, เทคโนโลยีน้ำตาล , เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume

Img

งานวิจัย

การศีกษาโครงสร้างและคุณสมบัติทางเคมีของแป้งมันสำปะหลัง (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of starch modifications and hydrocolloids on freezable water in cassava starch systems

ผู้แต่ง:ImgTran, T, ImgThitipraphunkul, K, ImgDr.Kuakoon Piyachomkwan, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of pH on complex formation between debranched waxy rice starch and fatty acids

ผู้แต่ง:ImgYotsawimonwat, S, ImgDr.Klanarong Sriroth, Associate Professor, ImgKaewvichit, S, ImgDr.Kuakoon Piyachomkwan, ImgJane, JL, ImgSirithunyalug, J,

วารสาร:

Img Img Img

Img
12345