Search Result of "Piriya Klankeo"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

ทรานสคริปโตมของพันธุ์ข้าวไทยเพื่อค้นหายีนเป้าหมายที่มีศักยภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน (2021)

หัวหน้าโครงการ:ผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgผศ.ดร.วาสินี พงษ์ประยูร

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. ศิริพร ศรีภิญโญวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ตรวจสอบการทำงานของยีนในพืชด้วยเทคโนโลยี Omics , สรีรวิทยาพืช, กลไกการผลิตสารสำคัญในพืช

Resume