Search Result of "Piper betle"

About 18 results
Img
Img
Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens

ผู้แต่ง:ImgMs.Ketsaree Klinsukhon, ImgMs.Prapassorn Rugthaworn, ImgMs.LALITA KHACHARAT, ImgDr.UDOMLAK SUKATTA,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Poster 2nd winner (2020)

ผลงาน:Antibacterial Activity of Ethanol Extract and Essential Oil of Piper Betle Leaves Against Foodborne Pathogens

นักวิจัย: Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์ Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์ Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

Doner:6th International Union of Microbiological Societies Outreach Programme on Food Safty and Microbial Toxins

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Hydroxychavicol and Eugenol Profiling of Betel Leaves from Piper betle L. Obtained by Liquid-Liquid Extraction and Supercritical Fluid Extraction)

ผู้เขียน:ImgNiramol Singtongratana, ImgSumontha Vadhanasin, ImgJirada Singkhonrat

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The chemical components of liquid-liquid extraction (LLE) and supercritical fl uid extraction (SFE) obtained from dried betel leaves (Piper betle L.) were determined and evaluated for the percentage extraction of hydroxychavicol (HC) and eugenol (EU). SFE was conducted at 60 ?C and a working pressure of 8 MPa (SFE1) and 6 MPa (SFE2. The chemical profiles were determined using high performance liquid chromatography (HPLC) with a method developed and validated for quantitative determination of HC and EU in the extracts from betel leaves. The analysis was carried out using HPLC on a Hypersil GOLD column (C18 with 250 ? 4.6 mm) using methanol-water (70:30 volume per volume) as the mobile phase under an isocratic system. The fl ow rate was 0.7 mL.min-1 and the detection was evaluated at the wavelength of 280 nm with a UV detector. The validation using hydroxychavicol (HC) and eugenol (EU) as a standard demonstrated a linear relationship (correlation coeffi cient = 0.997 and 0.998, respectively), with precision (relative standard deviation < 4%) in the concentration range of 40–100 ?g.mL-1 For HC and EU, the limit of detection was 1.0 and 0.1?g.mL-1, respectively, and the limit of quantifi cation was 2.0 and 0.2 ?g.mL-1, respectively. The highest extraction yield (15.6% weight per weight, w/w) and a high content of HC (9.1% w/w) were obtained by using ethyl acetate refl uxed extraction and LLE. A similar chemical profi le, regarding the HPLC fi ngerprint showed quality consistency by SFE1 with lower extraction yields.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 047, Issue 4, Jul 13 - Aug 13, Page 614 - 623 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Part I. Extraction and Isolation of Antibacterial and Antifungal Constituents from Thai Betel (Piper betle Linn). Part II. Extraction and Isolation of Antiviral [Herpes simplex (HSV-1)] Constituents f

ผู้เขียน:Imgคงเดช สวาสดิ์พันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน

ผู้เขียน:Imgอุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ประธานกรรมการ:Imgนายวิชัย หฤทัยธนาสันติ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การศึกษาสารออกฤทธิ์ของใบพูลในการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Ralstonia solanacearum สาเหตุโรคเหี่ยวของขิง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบพลู(Piper betle Linn.) ต่อหนอนกระทู้ผัก (Spodoptera litura Feb.) หนอนและตัวเต็มวัยแมลงวันบ้าน (Musca domestica Linn.)

ผู้เขียน:Imgศุกรรัตน์ จินดาพล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศิริพรรณ ตันตาคม, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ปภพ สินชยกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Antimicrobial Activity of Medicinal Plant Extracts against Foodborne Spoilage and Pathogenic Microorganisms)

ผู้เขียน:ImgCrisanto Maglaque Lopez, Imgดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เพ็ญแข วันไชยธนวงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Crude ethanol extracts from dried Phyllanthus niruri (DPN), fresh (FPB) and dried Piper betle Linn. (DPB) were tested for their inhibitory activity against three foodborne pathogenic microorganisms (Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Salmonella derby) and five foodborne spoilage microorganisms (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis, Lactobacillus sp., Saccharomyces cerevisiae and Aspergillus niger). Screening for antimicrobial activity using disc diffusion assay showed the inhibition of all tested microorganisms by DPB. On the other hand, only two of the test microorganisms (S. aureus and Lactobacillus sp.) were inhibited by FPB. Likewise, Lactobacillus sp. was the only test microorganism inhibited by DPN. Minimum inhibitory concentrations (MIC’s) of the extracts were determined using agar dilution method on the same test microorganisms. Extract from DPB gave MIC values ranging from 160 to 10,240 parts per million (ppm). Results showed S. cerevisiae as the most sensitive and B. subtilis as the least sensitive to the extract. Both FPB and DPN extracts did not show growth inhibition of test microorganisms at the highest concentration used (10,240 ppm).

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 037, Issue 4, Oct 03 - Dec 03, Page 460 - 467 |  PDF |  Page 

Img

งานวิจัย

การใช้แบคทีรีโอฟาจเป็น biocontrol ในการควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย (2013)

หัวหน้าโครงการ:อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

นางสาว ประภัสสร รักถาวร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ลลิตา คชารัตน์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การสกัดสาสรออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อจุลินทรีย์และสมุนไพร และการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาบพด้านต่างๆ

Resume

Img

Researcher

นางสาว เกสรี กลิ่นสุคนธ์

ที่ทำงาน:ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การศึกษาการผลิตการสกัดสารชีวภาพจากพืช และทดสอบสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช

Resume