Search Result of "Pineapple fiber"

About 40 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รังสิมา ชลคุป

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสุชาดา อุชชิน, Imgดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img

การประชุมวิชาการ

Mechanical properties of pineapple fiber reinforced thermoplastic composites

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

MECHANICAL PROPERTIES OF PINEAPPLE FIBER REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Bacterial Pectinase for Improvement of Pineapple Fiber Quality

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Physical and mechanical properties of pineapple fiber paper coated with polyhydroxybutyrate

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Application of polyhydroxybutyrate on coating technique of pineapple fiber papers

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

Effect of pineapple fiber as biomass source for reinforced plastic

ผู้แต่ง:ImgDr.Rungsima Chollakup,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

การประชุมวิชาการ

Biodegradable composite based on pineapple fiber papers coated with polyhydroxybutyrate

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:รายงานการประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 (สาขาอุตสาหกรรมเกษตร)

หัวเรื่อง:การใช้อัลทราโซนิกในกระบวนการขจัดกัมทางเคมีเส้นใยสับปะรด

Img

Researcher

นางสาว ชนาพร ตระกูลแจะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Microbial enzyme and fermentation, Bioplastics

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การใช้เส้นใยสับปะรดเป็นวัสดุเสริมแรงในพลาสติก

12