Search Result of "Pimthong, P."

About 57 results
Img

Researcher

ดร. ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิทยาศาสตร์ศึกษา

Resume

Img

งานวิจัย

การปรับกระบวนทัศน์ตามแนวคอนสตรักชันนิซึมของครูเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การเป็นครูยุคใหม่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgSasithon Soparat, ImgSuthida Chamrat

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวคิดเรื่องสารในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนเปลี่ยนแปลงแนวคิด (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวกฤษดา สงวนสิน

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยของภาควิชาการศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Integrating Technology into Project-based Learning in a Science Curriculum Development Course

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

วารสาร:

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Methods Course for Primary Level STEM Preservice Teachers: Constructing Integrated STEM Teaching

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor, ImgP John Williams ,

วารสาร:

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

A Study of Teaching for Conceptual Change in Primary Science

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor, Imgกฤษดา สงวนสิน,

การประชุมวิชาการ:

Img

การประชุมวิชาการ

The Diagrammatic Representations of Preservice Teachers Understanding of STEM Education

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor, ImgJohn Williams ,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

The Roles of ICT in Science Curriculum Development Course: Project-Based Learning (PBL)

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

การประชุมวิชาการ

Enhancing Science Student Teachers’ Science Curriculum Understanding through Project-Based Learning

ผู้แต่ง:ImgDr.PATTAMAPORN PIMTHONG, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง ลำดวน ทองพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

Resume

123