Search Result of "Pilot plant"

About 88 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การขยายสเกลและยกระดับงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กิติพงษ์ รัตนาภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาโรงงานต้นแบบเพื่อสกัดสารแทนนินจากใบมันสำปะหลัง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัลลภ อารีรบ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img
Img

งานวิจัย

Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนายภัทร คมกมล

แหล่งทุน:บริษัท Idemitsu Kosan Co., Ltd

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

Development of cassava pulp to ethanol for pilot plant (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย

แหล่งทุน:Idemitsu Kosan Co., Ltd.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (3)

Img
Img

ที่มา:Idemitsu Kosan Co., Ltd.

หัวเรื่อง:Development of Cassava Pulp to Ethanol for Pilot Plant

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวารุณี ธนะแพสย์, Imgดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ "ทรัพยากรไทย:ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย"

หัวเรื่อง:การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบผลิตบีทีและไส้เดือนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืชในชุมชนเกษตรกรรม: เทคโนโลยีการผลิตแบคทีเรียบีทีอย่างง่าย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:เครื่องต้นแบบสำหรับการผลิตปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร

ผู้เขียน:Imgเกสินี สุทธิชาติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสุรัตน์ บัวเลิศ, Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
12345