Search Result of "Pile size"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:ผลของขนาดกองและการกลับกองต่อการเกิดก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการทดสอบเพื่อความปลอดภัยของเสาเข็มตอกขนาด 18, 24, 25 และ 32 เมตร โดยวิธีรับน้ำหนักบรรทุกแบบไดนามิกและเซซามิก

ผู้เขียน:Imgจิรวัฒน์ สถิตย์วัฒน์

ประธานกรรมการ:Imgนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.เกียรติยุทธ กวีญาณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมยุรี เทศผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก : ผลของขนาดกองและการกลับกอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมนัส ศรีละออ, Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgนายสัญชัย เพ็ชรรุณ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

นาย ธนภัทร ปลื้มพวก

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil and plant analysis

Resume

Img

Researcher

นาง จันทร์จรัส วีรสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume