Search Result of "Pichan Sawangwong1"

About 2 results
Img

การประชุมวิชาการ

137Cs Adsorption and Desorption on Marine Sediments from the Upper Gulf of Thailand

ผู้แต่ง:ImgChutarat Saengkul, ImgMrs.Pannee Pakkong, Associate Professor, ImgKatavut Pachana, ImgPichan Sawangwong1,

การประชุมวิชาการ:

Img Img

Img

งานวิจัย

การศึกษาปริมาณรังสีในธรรมชาติของระบบนิเวศชายฝั่ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาว ศริญญา วงศ์สนิท, Imgนาย ยุทธนา ตุ้มน้อย

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)