Search Result of "Physical Activity (PA)"

About 7 results
Img

Researcher

นาย นิมิตร มีรักษา

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:พลศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย วิชนนท์ พูลศรี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การจัดการเรียนรู้พลศึกษา, การเคลื่อนไหวพื้นฐาน, ความฉลาดรู้ทางกาย และกีฬาฟุตบอล รวมถึงชนิดอื่นๆ

Resume

Img
Img
Img

Researcher

นาย กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยี และการบริหารงานก่อสร้างทางภูมิสถาปัตยกรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:-

Resume

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume