Search Result of "Physic nut"

About 274 results
Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้สบู่ดำ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physic nut diseases

ผู้แต่ง:ImgMr.Niphon Visarathanonth, Associate Professor, ImgDr.Leka Manoch, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้สบู่ดำ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประเทือง พุฒซ้อน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การผลิตเยื่อกระดาษจากไม้สบู่ดำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวิขัณฑ์ อรรณพานุรักษ์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แมลงผสมเกสรและการติดผลของสบู่ดำ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี มาไลยพันธุ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img

งานวิจัย

การจัดการแมลงศัตรูสบู่ดำในประเทศไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก วงศ์ทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ผลของฮอร์โมนจิบเบอเรลลินและคอลซิซินกับสบู่ดำเพื่อการเพิ่มผลผลิต (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโรจน์รวี ภิรมย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของสบู่ดำในการจับคืบคาร์บอนสู่ดิน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

การประชุมวิชาการ

Anatomical Study on Floral Bud Development of Physic Nut ( Justropha curcasL.)

ผู้แต่ง:ImgDr.Prasart Kermanee, Associate Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img
12345678910...