Search Result of "Phuwarach Uadkla"

About 3 results
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กัมปนาท เพ็ญสุภา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์

Resume