Search Result of "Phuluang Wildlife Sanctuary"

About 10 results
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:6th Botanical Conference of Thailand

หัวเรื่อง:มอสส์สกุลข้าวตอกฤาษี (Sphagnum) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย

ผู้เขียน:Imgชัยณรงค์ ดูดดื่ม

ประธานกรรมการ:Imgนายโอภาส ขอบเขตต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนภวรรณ ฐานะกาญจน์ พงษ์เขียว

กรรมการวิชารอง:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณสมบัติของน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในบ็อกของข้าวตอกฤาษีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Img

Researcher

นางสาว สุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อนุกรมวิธานของพืช, เรณูวิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:algae, fern allies, bryophytes

Resume

Img

Researcher

ดร. ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:กายวิภาคของพืช, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Resume