Search Result of "Photosynthetic rate"

About 35 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Improving photosynthetic performance and some fruit quality traits in mango trees by shading

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanapol Jutamanee, Associate Professor, ImgOnnom, S.,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผันแปรตามฤดูกาลของดัชนีพื้นที่เรือนยอด และอัตราการสังเคราะห์แสงของพรรณไม้เด่นในป่าดิบแล้งจังหวัดนครราชสีมา และป่าเบญจพรรณจังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgดุริยะ สถาพร

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชารอง:Imgสมคิด สิริพัฒนดิลก

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อิทธิพลของสารแพคโคลบิวทราโซลต่ออายุการวางประดับภายในอาคารของต้นไทรไข่มุก

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความผันแปรตามฤดูกาลของโครงสร้างของเรือนยอด และอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของพรรณไม้เด่น 3 ชนิด ในป่าเบญจพรรณ จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:Imgประนอม ผาสุข

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายอิศรา วงศ์ข้าหลวง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Physiological Responses of Four Eucalyptus camaldulensis Clones to Waterlogging in a Hydroponic System)

ผู้เขียน:ImgPrapapun Youngsukying, Imgดร.สุตเขตต์ นาคะเสถียร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Waterlogging has a detrimental effect on environmental stress in Eucalyptus camaldulensis (Dehn.), as does calcareous soil, while together they act synergistically to induce stress in the plants. In the western region of Thailand, both conditions are deleterious to the eucalypt plantation industry. These stresses can reduce the biomass and yield of eucalypts at all stages of growth. To assist the eucalypt breeding program, powerful tools to screen a population are needed. Leaf gas exchange parameters can be used to study the photosynthetic capacity of plants during flooding, except in some flood-tolerant plants that have developed adaptive mechanisms to better maintain photosynthetic capacity. In this study, a physiological method was developed and applied to four Eucalyptus camaldulensis (Dehn.) clones to screen for the effects of waterlogging on net photosynthesis, maximum quantum yield, chlorophyll content and biomass. Four two-month-old eucalypt clones (C1 and C2 were calcicole clones and C3 and C4 were calcifuge clones) were grown in half-strength Hoagland’s solution and subjected to waterlogging conditions for 16 days. Physiological parameters were monitored at days 0, 8 and 16 under a plant growth incubator. The net photosynthetic rate (Amax), stomatal conductance (gs) and transpiration rate (E) rapidly reduced in C2 and C4 after 16 days of waterlogging. The maximum quantum yield (Fv/Fm), chlorophyll content and biomass of the four clones decreased in all cultivars under waterlogging at day 16. From measured physiological parameters, C2 and C4 suffered more severe stress under waterlogging than C1 and C3. Overall, a difference between the control and treated plants could be observed at 16 days after treatment. The physiological parameters of gas exchange and the Fv/Fm ratio were proven to be suitable indicators of waterlogging-tolerant traits.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 4, Oct 08 - Dec 08, Page 599 - 610 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาการแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบวันของสับปะรดสีพันธุ์การค้าบางพันธุ์

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Physiological Responses of Four Eucalyptus camaldulensis Clones to Waterlogging in a Hydroponic System

ผู้แต่ง:ImgPrapapun Youngsukying, ImgDr.Sutkhet Nakasathien, Associate Professor,

วารสาร:

Img

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณคาร์โบไฮเดรทในยอด อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง การออกดอกและการติดผล ของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ที่ได้รับสารพาโคลบิวทราโซล

ผู้เขียน:Imgเกษม พริกคง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Resume

Img

Researcher

นางสาว อรอุมา ด้วงงาม

ที่ทำงาน:ศูนย์ความร่วมมือทางวิชาการไทย-ฝรั่งเศส (DORAS-Center) สำนักงานอธิการบดี

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาการผลิตพืช

Resume

12