Search Result of "Phichet TUMMOL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความตระหนักของราษฎรต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำค้างคาวและวัดเขาช่องพราน จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:ImgPhichet TUMMOL

ประธานกรรมการ:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางนิตยา เงินประเสริฐศรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf