Search Result of "Phetchabun Research Station"

About 50 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาพืช

หัวเรื่อง:การเติบโตและผลผลิต Jerusalem Artichoke บนพื้นที่สูง ณ สถานีวิจัยเพชรบูรณ์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประยูร เพียตะเณร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
123