Search Result of "Phenylalanine ammonia lyase"

About 21 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Chilling injury in mango fruit peel: Cultivar differences are related to the activity of phenylalanine ammonia lyase

ผู้แต่ง:ImgChidtragool, S, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgBowen, J, ImgFerguson, IB, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของอุณหภูมิสูงต่อกิจกรรมของ phenylalanine ammonia lyase และ polyphenol oxidase และปริมาณพีนอลิกที่เกี่ยวข้องกับการตกกละของผลกล้วยไข่สุก

ผู้เขียน:ImgChanattika KAMDEE

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgกวิศร์ วานิชกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.พุทธพร ส่องศรี, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Function of the Promoter of PSPAL2, a Pea Defensive Gene Encoding Phenylalanine Ammonia-lyase)

ผู้เขียน:Imgดร.เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์, อาจารย์, Imgดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, ImgTetsuji Yamada, ImgThira Sutrabutra

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The phenylalanine ammonia-lyase is a key enzyme in phenylpropanoid synthesis, a pathway for the biosynthesis of a wide range of natural products which play key roles in plant development and protection against environmental stresses including the structural polymer lignin, flavonoids (anthocyanin pigments and UV protectants), isoflavonoids and phytoalexins. In this study, PSPAL2, a member of pea PAL gene family was determined and structurally characterized. The structure of PSPAL2 was divided into two exons by the single intron of 90 bp. In PSPAL2, some putative cis-regulatory elements of box I, box II, and box IV conserved among the promoter of several genes involved in the phenylpropanoid pathway and the retrotransposon-like sequences were found in the 5/-upstream region of PSPAL2 promoter. To discriminate the function of PSPAL2 promoter, the expression of pea PSPAL2 retrotransposonlike sequence in the region between –406 and –2196 and the three types of sequentially deleted chimeric promoter constructs designated as PSPAL2-FLd1, PSPAL2-FLd2 and PSPAL2-FLd3 in transgenic tobacco during developmental growth and upon fungal ingression were demonstrated. The histochemical GUS expression in young seedlings and mature plants were found in tissue and specific organs (roots, stems, leaves, flower organs and anthers). Moreover, the levels of GUS activities in tissues of transgenic plants depending on the 5/-upstream region of PSPAL2 promoter were also determined. Extremely low GUS expression was observed in healthy or undisturbed mature leaves. However, the PSPAL2 promoter activated in the leaves of transgenic tobacco plants after transferring to the greenhouse was induced upon fungal ingression, especially when the leaves were inoculated with P. capsici and incubated at 22-24?C for 48 hr. Marked expression was detected at the HR area surrounding the inoculation site of the transformant of PSPAL2-FL. Extremely low GUS expression was observed in the transformant of PSPAL2-FLd3. The results demonstrated that the region from –966 to –2196 of PSPAL2 promoter played a crucial role in the regulation of induction of GUS activities in the mature leaves of transgenic tobacco plants. It was thus clear that the 5/-upstream region between +110 to –594 was insufficient to establish the full capacity of defense gene response under stress even though this region contained important box sequences such as box I, box II and box IV.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 036, Issue 4, Oct 02 - Dec 02, Page 361 - 369 |  PDF |  Page 

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of temperature and low oxygen on pericarp hardening of mangosteen fruit stored at low temperature

ผู้แต่ง:ImgDangcham, S, ImgBowen, J, ImgFerguson, IB, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

High oxygen levels promote peel spotting in banana fruit

ผู้แต่ง:ImgManeenuam, T, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanika Kamdee, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, Imgvan Doorn, WG,

วารสาร:

Img Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of surface coating on ripening and early peel spotting in 'Sucrier' banana (Musa acuminata)

ผู้แต่ง:ImgPromyou, S., ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgVan Doorn, W.G.,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Temperature effects on peel spotting in ‘Sucrier’ banana fruit

ผู้แต่ง:ImgDr.Anchaya Mongkolchaiyaphruek, Assistant Professor, ImgDr.Saichol Ketsa, Emeritus Professor, ImgWouter G. van Doorn,

วารสาร:

Img Img Img

Img

Researcher

ดร. ปัฐวิภา สงกุมาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Characterization of Enzymes and Phenolics Involved in the Pericarp Hardening of Mangosteen Fruit Stored at Low Temperature

ผู้เขียน:Imgศิริวรรณ แดงฉ่ำ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgปาริชาติ เบิร์นส, ImgIan B. Ferguson, Imgดร.จริงแท้ ศิริพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. อินทิรา ขูดแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา Plant Physiology, ความเครียดของพืช Plant Stress, พฤกษเคมี Phytochemistry, สารทุติยภูมิ Secondary metabolites

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. อัณณ์ชญาน์ มงคลชัยพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาพืช เทคโนโลยีชีวภาพ, ชีวโมเลกุลของพืช, สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดพืชสวน

Resume

Img

งานวิจัย

การจัดการโรคถั่วเหลืองและพืชตระกูลถั่วโปรตีนสูงอื่น ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุดฤดี ประเทืองวงศ์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายประชุม จุฑาวรรธนะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (15) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตผัก, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน, เทคโนโลยีเมล็ดพันธฺุ์, การปลูกพืชในสภาพแวดล้อมควบคุม

Resume

Img

Researcher

นาง วีระณีย์ ทองศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:โรคก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวของไม้ผล, โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, ชีววิทยาของเชื้อราสาเหตุโรคพืช

Resume

12