Search Result of "Pharsak River transportation"

About 4 results
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การเพิ่มศักยภาพการขนส่งทางลำน้ำด้วยระบบเรือลำเลียง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

Img

Researcher

นางสาว นพิมพ์พร แสงวิเชียร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

Resume

Img

Researcher

นาย สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการเดินเรือและโลจิสติกส์ทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิทยาการเดินเรือ (Nautical Science), การขนส่งและโลจิสติกส์ (Transport and logistics), การประกันภัยและการรับขนทางทะเล (Insurance and Maritime Transport), การจัดการระบบคุณภาพและการค้าระหว่างประเทศ (Quality Management System - QMS and international Trade)

Resume

Img

Researcher

นาย สุพิทย์ อำนวย, อาจารย์

ที่ทำงาน:สำนักงานเลขานุการ คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา

Resume