Search Result of "Phantipa TANAGOOL"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษา: สาขาในห้างสรรพสินค้าในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:ImgPhantipa TANAGOOL

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวปนัดดา อินทร์พรหม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเจียมจิตร ชวากร

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection