Search Result of "Phakorn CHANAKHEN"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนากระบวนการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพในเครื่องยนต์ขนาดเล็ก ๑ ลูกสูบโดยไม่มีการปรับแต่งห้องเผาไหม้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgProf. Sadik Kakac

แหล่งทุน:สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (3)

Img

Researcher

ดร. อัญชสา ประมวลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ความร้อน-ของไหล;, การถ่ายเทความร้อน;, พลังงาน;, Thermo-fluid;, Heat Transfer;, Alternative Energy;

Resume