Search Result of "Pestalotiopsis sp."

About 14 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สรีรวิทยา, ความสามารถในการทำให้เกิดโรค, ความผันแปรทางพันธุกรรมและการควบคุมโรคผลเน่าของฝรั่งที่เกิดจากเชื้อรา Pestalotiopsis sp.

ผู้เขียน:Imgธิราพร สิงห์สม

ประธานกรรมการ:Imgนายรณภพ บรรเจิดเชิดชู, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgกวิศร์ วานิชกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 43(3) (พิเศษ)515-518.

หัวเรื่อง:การสำรวจราปนเปื้อนในกระบวนการตัดแต่งเปลือกผลมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การสำรวจราปนเปื อนในกระบวนการตดั แต่งเปลือกผลมะพร้าวนำ หอมเพือการส่งออก

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร

หัวเรื่อง:การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia mangostana) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Img

ที่มา:การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 7

หัวเรื่อง:การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia mangostana) ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Img

ที่มา:Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร)

หัวเรื่อง:การเกิดโรคของผลมังคุด (Garcinia mangostana)ในภาคตะวันออกของประเทศไทย

Img
Img
Img
Img

Researcher

นาง นวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคภายหลังการเก็บเกี่ยวของผลไม้เมืองร้อน

Resume

Img

Researcher

นาย อุดม ฟ้ารุ่งสาง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว, โรคของเมล็ดพันธุ์

Resume

Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว, การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรค

Resume

Img

Researcher

ดร. พีรพงษ์ แสงวนางค์กูล

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยว, Postharvest Physiology and Technology of Horticultural Commodities

Resume

Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume