Search Result of "Persulfate oxidation"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการกำจัดสี Reactive Black 5 ในน้ำเสียโดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การย่อยสลายสีย้อมรีแอกทีฟแบล็คไฟท์ (RB5) ในน้ำเสียสังเคราะห์โดยกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชั่น

ผู้เขียน:Imgปิ่นนารี บ้งพรม

ประธานกรรมการ:Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

กรรมการร่วม:Imgสุนทรี ขุนทอง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชภัฎภูเก็ต ประจำปี 2555

หัวเรื่อง:การย่อยสลายสีรีแอกทีฟแบล็ก 5 โดยออกซิเดชั่นของเปอร์ซัลเฟต

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การฟื้นฟูดินปนเปื้อนสารปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนโดยกระบวนการเฟนตัน-ไลค์ออกซิเดชันและกระบวนการเปอร์ซัลเฟตออกซิเดชัน

ผู้เขียน:Imgฉัตรณรงค์ พงษ์เจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ตุลวิทย์ สถาปนจารุ, รองศาสตราจารย์, Imgตุลวิทย์ สถาปนจารุ

Img
Img

Researcher

ดร. ธริสรา จิรเสถียรพร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สุขศึกษา, พยาบาล, สาธารณสุข, โรคไม่ติดต่อ (์NCDs)

Resume

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ชนัตถ์ โชคเจริญรัตน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การบำบัดสารตกค้างในสิ่งแวดล้อม, การใช้สารเคมีในการบำบัดสารปนเปื้อนในน้ำและดิน, การพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดสารมลพิษและสารอุบัติใหม่ในสิ่งแวดล้อม

Resume

12