Search Result of "Personalized Learning"

About 1 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์มือถือโดยใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงสำหรับการเรียนรู้ส่วนบุคคล (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

แหล่งทุน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)