Search Result of "Performance study"

About 18 results
Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Novel Performance Study of Recirculated Pyro-gas Carbonizer for Charcoal Production

ผู้แต่ง:ImgDr.Kanit Manatura, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

NUMERICAL THERMAL PERFORMANCE STUDY IN A HEAT EXCHANGER TUBE WITH DISCRETE V-RIBS

ผู้แต่ง:ImgDr. N. Koolnapadol, ImgDr.Sompol Skullong, Associate Professor, ImgT. Sutthanonkul, ImgP. Loraphong, ImgT. Sooksin,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การศึกษาและวัดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ Cloud Computing แบบ Infrastructure (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กายรัฐ เจริญราษฎร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบแม่เหล็กชนิดขับเคลื่อนเชิงเส้น (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รจนา ประไพนพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพชลศาสตร์เพื่อการจัดการระบบส่งน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ

ผู้เขียน:Imgรัชนีกร บุษราคัม

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการทำงานของเครื่องคั้นน้ำอ้อยสดขนาดเล็กในการคั้นน้ำอ้อยที่ทำความสะอาดผิว โดยการขูดผิว ขัดผิว และปอกเปลือก

ผู้เขียน:Imgดร.สมบัติ ขาวประทีป, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มงคล กวางวโรภาส, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวิชา หมั่นทำการ*

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพทางชลศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานในแม่น้ำน้อย

ผู้เขียน:Imgจิรยุทธ จตุรภัทร

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาพทางชลศาสตร์คลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgโบว์แดง ทาแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgวิจิตร หงส์กาญจนกุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตร์เพื่อจัดการส่งน้ำพื้นที่เพาะปลูกฤดูแล้งอย่างเหมาะสมของระบบส่งน้ำฝายทับเสลา จังหวัดอุทัยธานี

ผู้เขียน:Imgวุฒินันท์ ภู่เด่นผา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมทางชลศาสตร์คลองส่งน้ำมะขามเฒ่า-อู่ทอง ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgอานนท์ อินทรประสาท

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวัฒนา จิตตลดากร, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ

กรรมการวิชาเอก:Imgนายทีฆวุฒิ พุทธภิรมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

นาย นพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เลเซอร์ฟิสิกส์, ฟิสิกส์ของสภาวะแวดล้อม

Resume

Img