Search Result of "Pengpinit, P."

About 133 results
Img

Researcher

นาย วรพล เพ็งพินิจ

ที่ทำงาน:ฝ่ายผลิตและจำหน่าย สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Extrusion Process

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแมวในระบบเอกซ์ทรูชัน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท เพอร์เฟคคอมพาเนียนกรุ๊ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายวีระ วชิระขจรชัย)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สแนคแผ่นจากโปรตีนถั่วเหลือง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอิศเรศ วงศ์สิงห์)

Img

งานวิจัย

การพัฒนากระบวนการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองโดยใช้เครื่อง Collet extruder (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายจักรพันธ์ สอนใจ)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตจมูกข้าวกล้องอัดพองในเชิงพาณิชย์ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณจักรพันธ์ สอนใจ)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขนมขบเคี้ยวชนิดสุกพองทันที (Direct Expansion) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณอรุณี เพียรทวีรัชต์)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวโปรตีนสูงเสริมไข่ขาวผงด้วยเทคโนโลยีเอกซ์ทรูชัน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราภรณ์ ประเสริฐ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายพิสุทธิ์ ถนอมทรัพย์)

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบข้าวพองจากเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวรพล เพ็งพินิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, Imgดร.หทัยชนก กันตรง

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณวิวัฒน์ ซำประชา วิสาหกิจชุมชนถัวเทพ)

Img
Img

Researcher

ดร. ฐิตาภรณ์ ตัมพานุวัตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีการให้ความร้อนแบบโอห์มมิค , เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิดไดซ์เบดร่วมกับปั๊มความร้อน

Resume

Img
Img
Img
Img
1234567