Search Result of "Peat Swamp Forest"

About 52 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในป่าพรุและการใช้ประโยชน์ทางการเกษตร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวชนิตา บุญมาก, อาจารย์, Imgดร. รุ่งลักษณ์ แก้ววิเชียร, Imgผศ.ดร. รุจิกาญน์ นาสนิท

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (5)

Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของแบคทีเรียในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาสและศักยภาพของแบคทีเรียในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มณี ตันติรุ่งกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางอรวรรณ ชวนตระกูล, Imgนางสาวชมนาถ เกิดคง

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ยีสต์จากพื้นที่พรุ จังหวันราธิวาส เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์และการผลิตเอทานอลเชื้อเพลิง (ด้านการเกษตร) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(สำนักงาน กปร.)

Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่พรุ จังหวัดนราธิวาส และศักยภาพการใช้ ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.)

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Streptomyces acidicola sp. nov., isolated from a peat swamp forest in Thailand

ผู้แต่ง:ImgKenika Lipun, ImgTanatorn Chantavorakit, ImgMs.Ratchanee Mingma, Lecturer, ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pseudonocardia acidicola sp. nov., a novel actinomycete isolated from peat swamp forest soil

ผู้แต่ง:ImgChollachai Klaysubun, ImgKenika Lipun, ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Amycolatopsis acidicola sp. nov., isolated from peat swamp forest soil

ผู้แต่ง:ImgWee Fei Aaron Teo, ImgDr.Nantana Srisuk, Associate Professor, ImgDr.Kannika Duangmal, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img Img Img Img

123