Search Result of "Pattarawadee Sungpichai"

About 7 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Heat Integration and Batch Scheduling of Optimal Bioethanol Production

ผู้แต่ง:ImgPattarawadee Sungpichai, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img Img

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Optimization of Dynamic Bioethanol Production From the Oil Palm Trunk

ผู้แต่ง:ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor, ImgSomboon Sukpancharoen, ImgPattarawadee Sungpichai,

วารสาร:

Img

Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION

ผู้แต่ง:ImgPattarawadee Sungpichai, ImgDr.Thongchai Rohitatisha Srinophakun, Professor,

วารสาร:

Img

Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ทฤษฎีการควบคุม, การออกแบบกระบวนการผลิต, เทคโนโลยีสะอาด พลังงานและความปลอดภัย

Resume