Search Result of "Pattanarat, K."

About 4 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาสเตรนเซนเซอร์จากวัสดุนาโนบนยางธรรมชาติ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. ณัฐสมน เพชรแสง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

Resume