Search Result of "Pattamanan Prongmanee"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกล้วย (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวไพลิน ศรีสุรัติสิริ, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มก. วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง นภัสวรรณ์ ชำนาญเวช (หัตถกิจพาณิชกุล), อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:การสกัดและการแยกสารบริสุทธิ์จากพืชเพื่อการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การสังเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ, การผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากพืช

Resume