Search Result of "Patrol"

About 66 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับโครงการพระราชดำริฯ ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผล โดยใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธนนันท์ ธนารัชตะภูมิ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วันดี เกษมสุขพิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุดมลักษม์ กูลศรีโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สิทธิกร สุมาลี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.อุษณี ลลิตผสาน, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา สังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Self-development approach to English teaching empowerment for border patrol police teachers)

ผู้เขียน:ImgAnucha CHAROENPO, Imgดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วิภาวรรณ ตินนังวัฒนะ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

This study explored English teaching problems for border patrol police teachers and the proposed self-development guidelines for English empowerment in response to the teachers’ needs. The target areas were Ban Khao Jao and Ban Tha Wang Hin border patrol police schools in Khao Jao sub-district of Pran Buri district in Prachuap Khiri Khan province. The target groups were14 teachers from both schools. Data were collected through fieldwork, group meetings, and in-depth interviews. Content analysis and triangulation techniques were used to analyze data. It was found that: 1) problems in the English of border patrol police teachers from both schools resulted from their lack of fundamental knowledge of English especially in vocabulary, grammar, and pronunciation which affected communication and teaching due to the absence of a previous educational background in English or teaching English; and 2) the selfdevelopment approach to English teaching empowerment in response to the needs of border patrol police teachers included a self-instructional package providing independent English language learning and an intensive workshop on the practice of English for communication.

Article Info
Kasetsart Journal of Social Sciences -- formerly Kasetsart Journal (Social Sciences), Volume 037, Issue 1, Jan 16 - Apr 16, Page 75 - 85 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบห้าประการของบุคลิกภาพ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของตำรวจสายตรวจ สังกัดกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ผู้เขียน:Imgโสภณ ผดุงจันทน์

ประธานกรรมการ:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:Wildlife Conservation Society

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ ในพื้นที่อนุรักษ์แห่งเทือกเขาตะนาวศรี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานสารวัตรนักเรียน ของสารวัตรนักเรียนและนักศึกษาโดยการแต่งตั้ง ในเขตกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgสมยศ ฟูกุล

ประธานกรรมการ:ImgSatian Sapapong

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจิรัชย์ สุขะเกตุ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจในงานของตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5

ผู้เขียน:Imgอรรณพ อิ่มอุดม

ประธานกรรมการ:Imgลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต

กรรมการวิชาเอก:Imgวัลลภ รัฐฉัตรานนท์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โกวิท วงศ์สุรวัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลงานวิจัยคุณภาพ ภาคบรรยาย ระดับชมเชย (2019)

ผลงาน:การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยโรงเรียนและชุมชน: กรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง

นักวิจัย: Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์ Imgดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์ Imgกัญญาภัค ช่องพิทักษ์

Doner:ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ขวัญในการปฏิบัติงานของตำรวจตระเวนชายแดน ในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 ค่ายพญาลิไท จังหวัดยะลา

ผู้เขียน:Imgศิระกราน ต้นสงวน

ประธานกรรมการ:Imgนวลจันทร์ ทัศนชัยกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศรีรัฐ โกวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงานกับสุขภาพจิตของตำรวจ สายชั้นตรวจ ประทวน-พลตำรวจ:กรณีศึกษาแผนกสายตรวจรถยนต์ และรถจักรยานยนต์กองกำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการตำ

ผู้เขียน:Imgพลวัต โพธิ์ฉัตร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรพันธ์ เพชราภา, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางศิรินภา จามรมาน, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การป้องกันและปราบปรามการแข่งของจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ 191 กองกำกับการสายตรวจ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ผู้เขียน:Imgชิตปกรณ์ โตอดิเทพย์

ประธานกรรมการ:Imgนายอัณณพ ชูบำรุง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช

กรรมการวิชารอง:Imgนางสุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการอนุรักษ์พืชสมุนไพรโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้เขียน:ImgChittiyapa THEPUAYPORN

ประธานกรรมการ:Imgลดาวัลย์ พวงจิตร

กรรมการวิชาเอก:ImgVicharn Ingsrisawang

กรรมการวิชารอง:Imgนายนิวัติ เรืองพานิช, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:รูปแบบการศึกษาและการพัฒนาครูตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี: บทเรียนจากกรณีศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

1234