Search Result of "Patraporn Sitilertpisan"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการสำรวจกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ.2558 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพรเพ็ญ ลาโพธิ์, อาจารย์, Imgธัญญลักษณ์ เทพพิทักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

Resume