Search Result of "Patnaree Amto"

About 2 results
Img

Researcher

นาง สุพัตรา จุณณะปิยะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:บริหารรัฐกิจ

Resume

Img