Search Result of "Patcharaporn Tippayawat"

About 8 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. กุลธิดา ยะสะกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:ปรสิตวิทยา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย, Parasite Epidemiology, Diagnosis technique, Occupational medicine, Ergonomics, Health Risk Assessment, เวชศาสตร์การเกษตร (Agricultural Medicine)

Resume

Img

Researcher

ดร. พิมสิรี สุวรรณะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:วัสดุเชิงประกอบ

Resume

Img

Researcher

ดร. ปาริชาติ บัวโรย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์

สาขาที่สนใจ:มะเร็งวิทยา อณูชีววิทยา แบคทีเรียวิทยา

Resume