Search Result of "Pat Sangpeng"

About 4 results
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2554(รางวัลประเภทบุคคล-นักวิจัยผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ) (2013)

ผลงาน:การศึกษาภาคตัดขวางของการกระเจิงแบบรัทเธอร์ฟอร์ดด้วยวิธีการเจออนท์ 4

นักวิจัย: Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์ ImgBurin Asavapibhop ImgPat Sangpeng

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การจำลองการกระเจิงอนุภาคนิวตรอนในตัวทำขนาน (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางรัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

นาง รัชนี รุจิวโรดม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิวเคลียร์ฟิสิกส์, กลศาสตร์, ฟิสิกส์ของบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

Resume