Search Result of "Pasak River Basin"

About 20 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การบริหารจัดการน้ำครบวัฏจักรอย่างยั่งยืนพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สมชาย ดอนเจดีย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เกศวรา สิทธิโชค, อาจารย์, Imgดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, Imgดร.ธเนศ อักษร, Imgนายไพศาล วรรณเกื้อ, Imgนายรสุ สืบสหการ, Imgนายวสันต์ บุญเกิด, Imgนายศรายุธ พันธุ์บุญ, Imgนายศุภชัย มโนการ, Imgรศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

การประชุมวิชาการ

Future rainfall characteristics under AR6 climate change scenarios, case study of the Pasak River Basin, Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Ketvara Sittichok, Lecturer,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยและธาตุอาหารในน้ำท่าของพื้นที่ป่าไม้ และพื้นที่เกษตรบริเวณลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgนพดล อิ่มสิน

ประธานกรรมการ:ImgSomchai Daratana

กรรมการวิชาเอก:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิบูลย์ กังแฮ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำในลุ่มน้ำป่าสัก โดยใช้ข้อมูล การจัดการน้ำในอดีตคำนวณไซด์โฟลว์

ผู้เขียน:Imgปาจรีย์ คนเจน

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลอง เกิดพิทักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ที่มีต่อหน้าที่ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgฉัฐสุรีย์ หาญวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgยุวัฒน์ วุฒิเมธี

กรรมการวิชาเอก:Imgนายโสภณ ธนะมัย, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายจตุพร บานชื่น, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความสามารถในการใช้ข้อมูลน้ำบนระบบข้อมูลดาวเทียม MODIS/TERRA (พื้นที่ศึกษา : ความละเอียด 500/ลุ่มน้ำป่าสัก)

ผู้เขียน:Imgณัฐพร เทพรอด

ประธานกรรมการ:Imgดร.หรรษา วัฒนานุกิจ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วีระพล แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:ImgYaianong Thimsuwan

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการจำลองน้ำท่าที่เกิดอุทกภัยของลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgศรีสุนี วุฒิวงศ์โยธิน

ประธานกรรมการ:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgSurachai Lipiwattanakarn

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประมาณฝนด้วยดาวเทียม สำหรับบริเวณลุ่มน้ำป่าสักในช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ผู้เขียน:Imgกมลเดช ธรรมาสถิตย์

ประธานกรรมการ:ImgDusadee Sukawat

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิชาญ ภู่พัฒน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินศักยภาพเชิงปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำป่าสัก

ผู้เขียน:Imgอัจฉรา ฉายา

ประธานกรรมการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพัฒนา อนุรักษ์พงศธร, Imgดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

นางสาว สุภัชญา ชวนพงษ์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ทรัพยากรน้ำ

Resume

Img

Researcher

นาย ธนสิทธิ์ พรหมพิงค์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมแหล่งนำ้และการจัดการ

Resume

Img

Researcher

ดร. สิตางศุ์ พิลัยหล้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Environmental Hydrodynamics, Water Resources Management, Water Supply

Resume