Search Result of "Participatory Forest Resources Management"

About 10 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ที่มา:เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Interaction among Stakeholder Representative and Their Stake in Participatory Forest Resources Mangement

ผู้แต่ง:ImgDr.Pasuta Sunthornhao, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีส่วนร่วม กรณีศึกษา: บ้านห้วยตึม อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgภาณุวัตร ศรพรหม

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางรัชนี โพธิแท่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.โสวัตรี ณ ถลาง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

การประชุมวิชาการ

THE SELECTION OF STAKEHOLDER REPRESENTATIVE AND THEIR STAKE INTERACTION FOR PARTICIPATORY FOREST RESOURCES MANAGEMENT

ผู้แต่ง:ImgDr.Pasuta Sunthornhao, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume