Search Result of "Participation process"

About 34 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ปลาย่าง บ้านดอนตาลโง๊ะ จังหวัดสกลนคร โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ผู้เขียน:Imgชไมพร รักษาสุข

ประธานกรรมการ:Imgกุลขณิษฐ์ ราเชนบุณยวัทน์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวราภรณ์ ธาระวานิช, รองศาสตราจารย์, Imgสมสุดา ผู้พัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:Built Environment Research Associates Conference 4, 2013

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาในประเทศไทย: กรณีศึกษาของโครงการโรงจักรต้นกำลังหินกรูด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry)

หัวเรื่อง:การพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Appropriate Community Participation Process for Dispute Resolution in Kon Watershed Management, Nan Province, Northern Thailand

ผู้เขียน:Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgManu Omakupt, ImgKasemsun Chinnavaso

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อโครงการจัดตั้งอนุสรณ์สถานคลื่นยักษ์สึนามิ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาหลัก-ลำรู่ จังหวัดพังงา

Img
12