Search Result of "Parker Jabas"

About 2 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

The Financial Impact of State Tax Regimes on Local Economies in the U.S.

ผู้แต่ง:ImgDr.Nattanicha Chairassamee, Lecturer, ImgOudom Hean, ImgParker Jabas,

วารสาร:

Img

Img

Researcher

ดร. ณัฏฐณิชา ฉายรัศมี, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์เมืองและภูมิภาค, เศรษฐศาสตร์การศึกษา, เศรษฐศาสตร์พฤติกรรมและการทดลอง, เศรษฐศาสตร์การวางแผนและพัฒนา, เศรษฐศาสตร์แรงงาน

Resume