Search Result of "Panya, A"

About 258 results
Img

Researcher

ดร. ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:ฟิสิกส์วัสดุ , ฟิสิกส์สิ่งแวดล้อม, ฟิสิกส์พลังงาน

Resume

Img

Researcher

นาย ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาที่สนใจ:หุ่นยนต์

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

งานวิจัย

กิจกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าวสำหรับนาประณีตและนาแปลงใหญ่ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (2)

Img

งานวิจัย

โครงการแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (ปีที่ 2) (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม (บพค

Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์เพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุ่นจากอ่าวศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โครงการจัดจ้างผลิตระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Img

งานวิจัย

การวิจัยและพัฒนาป้ายสื่อโฆษณาระบบนอกอาคารด้วยเทคโนโลยี LED ร่วมกับระบบป้ายแผ่นภาพไตรวิชั่น (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปัญญา เหล่าอนันต์ธนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์)

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ถาดเพาะปลูก (2024)

นักวิจัย:ImgMr.Panya Lao-anantana, Assistant Professor, Imgนายธนัตถ์ ศรีสุขสันต์,

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์มลพิษจากฝุ่นในอากาศในอำเภอศรีราชา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเกริก วงศ์สอนธรรม, อาจารย์, Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ รักษาวงศ์, อาจารย์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ซีดีรอมสื่อประสมสารานุกรมเพลงไทย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปัญญา รุ่งเรือง, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
12345678910...