Search Result of "Pannee CHUENNAKORN"

About 19 results
Img

Researcher

ดร. พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีวฟิสิกส์ของพืช (Plant BioPhysics), กระบวนการแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช (leaf gas exchange), ธาตุอาหารพืช (Plant nutrients), กระบวนการทางสรีรวิทยาของพืชภายใต้สภาพเครียด (plant stress physiology)

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

โปรแกรมวิจัยผลิตภัณฑ์เกษตรไทยมูลค่าสูงและสมุนไพรคุณภาพ: การบูรณาการศาสตร์เพื่อการพัฒนากระชายคุณภาพของไทย (2022)

หัวหน้าโครงการ:ศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์, Imgดร.ศริญารัชจ์ ธนสารสุรพงศ์, Imgดร.ศักดิ์ชัย หงษ์ทอง, Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgผศ. ดร. ศิลา กิตติวัชนะ, Imgผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, Imgรศ. ดร.ศักดิ์ดา คุ้มหรั่ง, Imgรศ. ดร.สุกัญญา มหาธีรานนท์, Imgศ. ดร.ชุติมา คูหากาญจน์

แหล่งทุน:สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ศักยภาพการสังเคราะห์แสงและอัตราแลกเปลี่ยนแก๊สในรอบวันของใบกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์บอม โจ

ผู้เขียน:ImgPannee CHUENNAKORN

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุนทรี ยิ่งชัชวาลย์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgเสริมศิริ จันทร์เปรม

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิริกุล วะสี

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

นางสาว จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์, การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. ศรีหรรษา มลิจารย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไวรัสพืช ซีรั่มวิทยาและการตรวจวินิจฉัย

Resume

Img

งานวิจัย

ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกษตรสมัยใหม่สำหรับผลผลิตการเกษตรมูลค่าสูง (2023)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงศ์เทพ อัครธนกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์, Imgดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์, Imgนางสาวสมใจ จันทร์เพ็ญ, Imgนายวินัย อุดขาว, อาจารย์, Imgดร.ศรีหรรษา มลิจารย์, อาจารย์, Imgดร.พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์, Imgดร.พรรณี ชื่นนคร, อาจารย์, ImgDr. Hugo Volkaert, Imgดร.คัทรินทร์ ธีระวิทย์, Imgดร.ณภัศศรณ์ ปัญญาสุข, Imgดร.ปาริชาต เบิร์นส, Imgดร.พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์, Imgดร.ศรีสุข พูนผลกุล, Imgดร.สุวิตา แสไพศาล, Imgนางสวพรรณทิพย์ กาญจนอุดมการ, Imgนางสาวกาญจนา จุ้ยเอี่ยม, Imgนางสาวจิรัชญา นวลภิรมย์, Imgนางสาวโชติกา พรไกรเนตร, Imgนางสาวนุช ศตคุณ, Imgนางสาวปวีณ์ริศา บัวบาน, Imgนายประเสริฐ ยอดสวัสดิ์, Imgนายวุฒิชัย เหมือนทอง, Imgนายสุจินต์ สิทธิวนกุล, Imgนายสุเทพ สหายา, Imgนายสุนทร เหมทานนท์, Imgผศ.ดร.นงลักษณ์ เภรินทวงศ์, Imgผศ.ดร.พลสิทธิ์ สถาผลเดชา, Imgผศ.ดร.ศรีสังวาลย์ ลายวิเศษกุล, Imgผศ.ดร.อนันต์ วงเจริญ, Imgผศ.ดร.อรพินธุ์ สฤษดิ์นำ, Imgรศ.ดร.กัญจนา แซ่เตียว, Imgรศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี, Imgรศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์, Imgรศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์, Imgรศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล, Imgรศ.ดร.อังสนา อัครพิศาล, Imgรศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู, Imgรศ.พัชรินทร์ ครุฑเมือง, Imgรศ.สุมิตรา ภู่วโรดม

แหล่งทุน:สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Img

Researcher

ดร. อรอุบล ชมเดช, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:ปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้ชีวโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. พรชัย ไพบูลย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การแลกเปลี่ยนแก๊สของใบพืช, การไหลของสารในระบบต่อเนื่องดิน-พืช-อากาศ, มวลชีวภาพและปริมาณธาตุอาหาร, การจัดการปัจจัยการผลิตที่ตรงตามความต้องการของพืช

Resume

Img

Researcher

นาย วินัย อุดขาว, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, ชีวฟิสิกส์ของพืชและสภาพแวดล้อม, การจัดการปัจจัยการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

นางสาว วันวิสา ศิริวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:ไวรัสโรคพืช, เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Resume

Img

Researcher

ดร. ภูมิพัฒน์ ทองอยู่, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

สาขาที่สนใจ:Bioinfomatics, Genomics, Plant breeding

Resume

Img

Researcher

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยาของพืช, นิเวศ-สรีรวิทยาพืช, สรีรวิทยาพืชภายใต้สภาวะแวดล้อมเครียด, มลพิษทางอากาศกับการผลิตพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์

ที่ทำงาน:อื่นๆ อื่นๆ

สาขาที่สนใจ:Plant physiology, Plant environmental physiology, Crop requirement, Plant growth regulator and development, Ecophysiology of Plant Production, Plant Factory

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณสิริ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:Plant cell and fissue culture

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. เฉลิมพล ภูมิไชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, Molecular Plant Breeding, Marker Assisted Selection (MAS)

Resume