Search Result of "Panjan, W."

About 7 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารและจัดการโครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำหนองพันจันทร์ จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:Imgมณฑล ดวงจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บัญชา ขวัญยืน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิสุทธิ์ วีรสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การมีส่วนร่วมของเกษตรกรในการจัดการน้ำ โครงการชลประทานระบบท่อส่งน้ำหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี

ผู้เขียน:ImgOraya KHIEWKUNA

ประธานกรรมการ:Imgดร.อภิชาต ภัทรธรรม, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วีระภาส คุณรัตนสิริ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

Researcher

ดร. จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Computational Chemistry, Materials Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Catalysis, Kinetics, Physical Chemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Resume