Search Result of "Panithan Padthomfang"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การวิเคราะห์ท่อใต้ทะเลระหว่างการติดตั้งบนดินที่มีคุณสมบัติเป็นแบบพลาสติกโดยอาศัยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบพิกัดอินทรินสิก (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา กำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมโครงสร้าง, กลศาสตร์การคำนวณของโครงสร้าง, วิศวกรรมโยธา

Resume