Search Result of "Panita Sotong"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการแหลมผักเบี้ย (2014)

หัวหน้าโครงการ:Thassanee Boonrakong

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, ImgKasem Chunkao , ImgPanita Sotong , ImgThassanee Boonrakong , ImgThitima Rungratnaubon

แหล่งทุน:ทุนจากโครงการแหลมผักเบี้ย

Img

Researcher

ดร. ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Air Pollution, มลพิษสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Resume