Search Result of "Pangola grass"

About 19 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องตัดหญ้าแพงโกล่า (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในหญ้าแพงโกล่าโดยรังสีแกมมาร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เขียน:Imgตีรณา อุทุมพฤกษ์พร

ประธานกรรมการ:Imgนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงหญ้าแพงโกล่าคุณภาพต่ำด้วยการหมักร่วมกับกระถินในอัตราส่วนต่าง ๆ ต่อการเจริญเติบโตของแพะ

ผู้เขียน:Imgวัชราภรณ์ ศรีพลน้อย

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

Researcher

นางสาว ปฏิมา อู๋สูงเนิน

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การใช้มูลสัตว์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง ข้าว และพืชเศรษฐกิจ, พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

นาย สิทธิชัย แก้วสุวรรณ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (การผลิตนม) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (Plant Tissue Culture), ปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding)

Resume

Img

Researcher

นาง สุกัญญา จัตตุพรพงษ์

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาทางสัตวศาสตร์ (วิชาการอาหารสัตว์) ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:อาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Molecular Genetics , Plant Gene Transformation, Plant Genome Analysis by Molecular Markers

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้หญ้าแพงโกล่า (Digitaria eriantha) และเถาผักบุ้งแห้ง (Impomoea aquatica Forsk) เป็นแหล่งอาหารหยาบในการขุนโคพันธุ์กำแพงแสน

ผู้เขียน:Imgสุรชัย เปี่ยมคล้า

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชัยณรงค์ คันธพนิต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายปรารถนา พฤกษะศรี, ศาสตราจารย์, Imgดร.สมเกียรติ ประสานพานิช, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การปรับปรุงพันธุ์หญ้าแพงโกล่าโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45

หัวเรื่อง:การจัดการเครื่องมือในการผลิตหญ้าแพงโกล่าในเขตจังหวัดชัยนาท ปีการเพาะปลูก 2548

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลผลิตและคุณภาพของหญ้าแพงโกล่า

ผู้เขียน:Imgนิพนธ์ ภาชนะวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายวิโรจ อิ่มพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)