Search Result of "Pananurak, P."

About 4 results
Img

งานวิจัย

ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์จากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตร (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรัศนีย์ ทิพย์รักษา, Imgดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Pesticides, external costs and policy options for Thai agriculture

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgSchreinemachers, P., ImgPananurak, P., ImgTipraqsa, P.,

วารสาร:

Img Img Img

Img

การประชุมวิชาการ

The Externalities of Pesticide Use in Upland Agriculture in Northern Thailand

ผู้แต่ง:ImgDr.Suwanna Praneetvatakul, Associate Professor, ImgPepijn Schreinemachers, ImgPiyatat Pananurak, ImgPrasnee Tipraqsa,

การประชุมวิชาการ:

Img

Img

Researcher

ดร. สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางการเกษตร , การพัฒนาแบบยั่งยืน

Resume